Zadzwoń! 730 190 136

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 11.4.3 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, obejmujące następujący typ operacji:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych:

  • W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia muszą kończyć się otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  • W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
    z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
    Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do wskazanych

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 85%. Poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia
5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu i pod numerem telefonu 600986874