Zadzwoń! 730 190 136

Zapraszamy do udziału w konkursie “Kalendarze 2019”, który ogłosiliśmy na naszym fanpage AV dla biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie na Facebooku.

Regulamin Konkursu “Kalendarze 2019”

 § 1 Nazwa konkursu

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KALENDARZE na 2019”

§ 2 Nazwa podmiotu organizującego konkurs.

Organizatorem Konkursu jest firma AV z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Wiejskiej 10.

§ 3 Nazwa sponsora nagród w konkursie.

 1. Sponsorem nagród w konkursie jest AV z o.o., który przekazał swoje promocyjne kalendarze na rok 2019.

§ 4 Nagroda i zasady przyznawania.

 1. Nagrodą w Konkursie są kalendarze o wartości 25,00 zł
 2. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i członków rodzin
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do wskazania w komentarzu pod umieszczonym na fanpage AVdlabiznesu poście dwóch osób, którym chciałby przekazać Kalendarz na 2019 rok oraz wpisanie krótkiej informacji dlaczego tym osobom chce podarować
 4. Wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa. Ogłoszenie o wyborze nagrodzonego zamieszczone będzie na stronie internetowej oraz fanpage
 5. Wysłanie zgłoszenia konkursowego w komentarzu pod postem umieszczonym na fanpage Organizatora będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestników, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie (podanie) danych osobowych zwycięzcy do publicznej wiadomości na stronie internetowej i fanpage Organizatora jako jedynego zwycięzcę konkursu uprawnionego do odbioru

§ 5 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 7-12 grudnia 2018 roku. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi dnia 13.12.2018

§ 6 Warunki otrzymania nagrody

 1. Warunkiem otrzymania i odbioru nagrody jest podanie na stronie internetowej oraz fanpage Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych (Imię i Nazwisko) wyłonionego zwycięzcy oraz wskazanych przez niego
 2. Nagrodę w postaci kalendarzy wyłoniony zwycięzca może odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w dniach pracy biura lub za pośrednictwem poczty polskiej lub firm przesyłkowych po uprzednim podaniu adresu na jaki ma zostać wysłana przesyłka.

§ 7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz podmioty pochodne na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Za wyrażenie zgody Organizator uznaje fakt przystąpienia do udziału w konkursie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrażenie zgody osób, które uczestnik konkursu wskaże do otrzymania
 2. Zgodnie z 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AV Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku przy  ul. Wiejskiej  10. Kontakt        z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprze adres mailowy w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udziału w konkursie oraz otrzymywania informacji marketingowych od Organizatora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Odwołanie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem konkursu    tj.    13.12.2018    r.     będzie     jednoznaczne     z     rezygnacją     udziału w konkursie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych.
 3. Zgodnie z 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AV Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Wiejskiej 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprze adres mailowy w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe. Pana/Pani dane osobowe pozyskano poprzez fanpage Organizatora w wyniku zgłoszenia Pana/Pani udziału w konkursie organizowanym przez Organizatora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 8 Reklamacje

Wszelkie reklamacje przyjmowane są w siedzibie Organizatora AV Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Wiejskiej 10.