Zadzwoń! 730 190 136

Biała lista VAT

Z dniem 1 września br., weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT tzw. Biała Lista czyli baza podatników VAT. Jej celem jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, w której zamieszczone będą szczegółowe informacje o wszystkich polskich przedsiębiorcach. Baza zostanie udostępniona elektronicznie i będzie uaktualniana na bieżąco, raz na dobę. Wyjątkiem są zapisy dotyczące negatywnych konsekwencji wynikających z wykonania przelewu na rachunek inny niż ujawniony w bazie. W celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania się do zmian, rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Biała Lista zawierać będzie:

 1. numery kont bankowych polskich firm,
 2. nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela,
 3. NIP,
 4. REGON,
 5. PESEL,
 6. adres siedziby,
 7. imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również numery NIP i PESEL tych osób,
 8. data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT,
 9. numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

 

Jak poinformował ekspert AV Sp. z o.o., nowelizacja zakłada, że jeśli przedsiębiorca dokona przelewu na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych na inny, niż widniejący w bazie, rachunek kontrahenta, to nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty przelewu w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Oprócz tego dokonanie takiego przelewu na konto niewidniejące w bazie będzie skutkowało poniesieniem ryzyka odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, w przypadku ,gdy nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Specjalista AV Sp. z o.o. informuje, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie zatem sprawdzenie – zanim wykona przelew – czy numer konta bankowego widniejący na fakturze jest zgodny z numerem rachunku zgłoszonym do skarbówki przez jego kontrahenta. To po stronie nabywcy jest ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwe konto.

Sprawdzenie takie jest szczególnie ważne w przypadku przelewów kwot powyżej 15 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca dokona przelewu na konto widniejące na fakturze, a następnie okaże się, że numer rachunku figurujący w rządowej bazie był inny niż widniejący na fakturze, to konsekwencje z tego tytułu poniesie on, czyli osoba dokonująca przelewu. To on bowiem straci prawo do zaliczenia kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo odpowie za zaległości podatkowe swojego kontrahenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, wyżej wymienione negatywne konsekwencje wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę, niezależnie od jego wielkości, jak również tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT. Opisana sankcja może więc dotknąć również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, nawet wówczas, gdy nie są płatnikami VAT. O zastosowaniu sankcji decyduje bowiem to, czy płatnikiem VAT jest odbiorca przelewu.

 

Jak korzystać z białej listy VAT?

Dane kontrahentów można sprawdzić za pomocą specjalnych wyszukiwarek, które w dniu 1 września będą opublikowane w serwisie Ministerstwa Finansów oraz na stronach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Informacje o kontrahencie będzie można wyszukiwać według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub według nazwy firmy.

Dane każdej firmy znajdą się w nowej bazie automatycznie. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych czynności w celu zaistnienia w bazie. Rachunki bankowe uwidocznione w bazie zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej i będą to te same numery kont, które każdy przedsiębiorca podawał przy zakładaniu firmy.

Jeżeli od tego czasu numer rachunku bankowego firmy uległ zmianie, przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego lub poprzez CEIDG.

Ekspert AV Sp. z oo. przypomina, że podobnie w przypadku innych informacji, jeśli są błędne lub nieaktualne, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub dokonanie sprostowania.

Jak informuje ekspert AV SP. z o.o. nowej bazie zostaną umieszczone jedynie rachunki firmowe. Nie będą widoczne rachunki osobiste, które niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują do działalności gospodarczej. W takim przypadku kontrahent przedsiębiorcy nie będzie mógł zatem wykonać prawidłowego przelewu.

Od 1 września każdy przedsiębiorca powinien zatem pamiętać, aby za każdym razem:

 • sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT, aby dowiedzieć się, czy jest on czynnym podatnikiem VAT,
 • w dniu zapłaty za fakturę sprawdzić, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku w bazie podatników VAT.

Ponadto, jak informuje specjalista AV Sp. z o.o., przedsiębiorca przyjmujący płatności powyżej 15 tys. zł powinien sprawdzić, czy numer jego rachunku bankowego widniejący w nowej bazie jest prawidłowy. Błędny rachunek lub jego brak naraża bowiem jego kontrahentów na sankcje wyżej wymienione.

Źródło: https://zus.pox.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj.