Zadzwoń! 730 190 136

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące dodatku stażowego. Wprowadza je nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Czego dotyczą zmiany? Zapytaliśmy o to specjalistę AV Sp. z o.o.

Nowelizacja zdefiniowała czym jest dodatek za staż pracy – jest to dodatek, który przysługuje pracownikowi za osiągnięcie zadeklarowanego okresu zatrudnienia, na zasadach jakie zostały określone w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Znowelizowana ustawa poszerzyła listę części składowych wynagrodzenia, nie uwzględnianych przy wyliczaniu wysokości wynagrodzenia o dodatek stażowy. Wprowadzenie tej zmiany ma za zadanie, według ustawodawcy, zapewnić sprawiedliwszy i bardziej przejrzysty kształt wynagrodzenia minimalnego, a także polepszyć sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenia.

Od stycznia 2020 nie są uwzględniane.

Specjalista AV Sp. z o.o. przybliżył, jakie części składowe nie są uwzględniane przy wyliczaniu wysokości wynagrodzeń. Są to:

  • Nagrody jubileuszowe,
  • Odprawy pieniężne, które przysługują pracownikowi odchodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • Dodatek do stażu pracy,
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy dodatek stażowy przysługuje każdemu?

Ekspert AV Sp. z o.o. przypomina, że dodatek stażowy nie jest dodatkiem powszechnym. Przysługuje on tylko niektórym grupom zawodowym i jest wypłacany z tytułu przepracowania określonego czasu w danej firmie lub branży. Dodatek wypłaca się co miesiąc i najczęściej jest procentem wynagrodzenia podstawowego, a jego wysokość wzrasta wraz ze stażem pracy.

W przypadku pozostałych pracodawców (poza sferą budżetową) jest to świadczenie nieobowiązkowe, które wynika z przepisów wewnątrzzakładowych (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania).

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.