Zadzwoń! 730 190 136

Przedsiębiorstwa zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, za nieterminowe ich składanie mogą ponieść określone sankcje. Mowa tutaj w szczególności o sankcjach wynikających właśnie z ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu karnego skarbowego. Wobec podmiotu, który nie dopełnił niniejszego obowiązku, może być dodatkowo wszczęte postępowanie przymuszające do złożenia sprawozdania finansowego. Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego i kto wszczyna takie postępowanie? – o tym poniżej! 

Uwaga na kary!

  

Warto zwrócić uwagę, że nieprawidłowości przy przesyłaniu sprawozdań finansowych mogą powstać już na etapie opracowywania dokumentacji. Artykuł 4a Ustawy o rachunkowości mówi, że odpowiedzialność za to, by sprawozdanie finansowe spełniało wymogi określone w ustawie, ponoszą kierownik jednostki oraz organy nadzorujące jednostkę – czyli albo rada nadzorcza, albo inny uprawniony organ zewnętrzny. Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny w stosunku do spółki, wobec której wyrządzone zostały szkody, zarówno za działania, jak
i zaniechania.

Sąd rejestrowy może wezwać do uzupełnienia braków

 

Wszczęcie postępowania przymuszającego ma mobilizować podmioty do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy rejestrowej. Jeżeli takie postępowanie nie stanowi dostatecznej mobilizacji dla uzupełnienia braków, wówczas sąd rejestrowy może nałożyć srogie kary.

Niezłożenie w ustawowym terminie sprawozdania finansowego lub niedotrzymanie obligatoryjnej formy elektronicznej (tożsame z niedopełnieniem obowiązku przesłania raportu) podlega karze, o czym mówi art. 79 Ustawy o rachunkowości. Kara jest nakładana na kierownika jednostki i jest to grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Ustawa nie precyzuje wysokości kary, natomiast sąd ustanawia ją ma podstawie Kodeksu karnego skarbowego. W tym przypadku wysokość grzywny bazuje na liczbie stawek dziennych zawierających się w przedziale od 10 do 720. Zarówno liczbę stawek dziennych, jak i ich wartość określa indywidualnie sąd, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia i sytuację majątkową sprawcy – dochody, możliwości zarobkowe, warunki osobiste i rodzinne oraz stosunki majątkowe. Stawka dzienna co roku się zmienia, ponieważ jest ona powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia.

W praktyce wysokość grzywny jest jednak stosunkowo niska, natomiast w przypadku dalszego ociągania się zarządu
w przesłaniu e-sprawozdania sąd może ponawiać i zwiększać wartość grzywien. Co istotne, niezapłacone grzywny ulegają umorzeniu po wykonaniu czynności przez dłużnika.

 

Podejrzenie popełnienia przestępstwa za brak e-sprawozdania!

 

Niewysłanie e-sprawozdania nie tylko niesie negatywne skutki finansowe. Wraz z postępem cyfryzacji
i wprowadzeniem elektronicznej formy sprawozdania finansowego w KRS szybko pojawia się informacja o braku raportu, co najczęściej skutkuje zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(na podstawie art. 77 pkt 2, art. 79 pkt 3 i 4 Ustawy o rachunkowości oraz ewentualnie art. 594 par. 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych). Wynika z tego, jak ważnym obowiązkiem z punktu widzenia zarządu jest terminowe składanie

e-sprawozdań.

Warto działać szczególnie szybko, w przypadku gdy dany podmiot nie wywiązał się ze złożenia sprawozdań finansowych za dwa lub więcej lat obrachunkowych. Przymusowa likwidacja podmiotu może być znacznie bardziej dotkliwa
w skutkach niż sankcja finansowa w postaci grzywny.

 

Źródło: https://www.sage.com/pl-pl/blog/kary-za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-w-terminie/, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-konsekwencje