Zadzwoń! 730 190 136

Mam orzeczenie o niepełnosprawności, jakie mam z tego tytułu korzyści?

Niewiele osób wie, jakie korzyści mogą płynąć z faktu posiadania przez nie orzeczenia o niepełnosprawności.

Poniżej kilka przydatnych informacji jakie korzyści niesie za sobą posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w życiu codziennym oraz w życiu zawodowym.

Korzyści w życiu codziennym:

 • karta parkingowa – w zatłoczonych miastach czy na parkingach galerii handlowych posiadanie karty parkingowej ułatwia kwestię parkowania. Parkowanie na tzw. kopercie nie oznacza, że jest to bezpłatne – wiele polskich miastach wprowadziło tzw. strefy płatnego parkowania ustanowione na podstawie uchwał rad miast. Zazwyczaj w uchwałach przyjęto zapisy mówiące, że parkując na kopertach dla pojazdów osób niepełnosprawnych, nie ponosi się opłat. Nie jest to jednak regułą, dlatego jeśli wybierając się do innego miasta, lepiej sprawdzić, czy parkowanie na kopercie jest darmowe czy też nie.

 • osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności (korzystające z wózka, niewidome czy ociemniałe) mogą, wg Ustawy Prawo Pocztowe, korzystać z bezpłatnej usługi doręczenia listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien także przyjąć od takiej osoby zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Nie może być to tzw. przesyłka rejestrowana, czyli np. list polecony. Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon. Oprócz tego placówki pocztowe muszą wydzielić specjalnie przystosowane i oznakowane stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnością i dostosować skrzynki do ich potrzeb. Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat za przesyłki nadawane do innej osoby niewidomej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz przesyłek adresowanych przez te instytucje do osób niewidzących.

 • ulgi na przejazdy komunikacją miejską – w przypadku osób niepełnosprawnych nie istnieje ulga ustawowa za przejazd komunikacją miejską. Ulgi dla osób niepełnosprawnych uchwalane są przez rady gmin/miast. Poszczególne miasta przyjmują w tym zakresie różne rozwiązania. Warto zatem przed wizytą w innym mieście sprawdzić, czy przewidziano ulgi dla osób niepełnosprawnych. Informacje o ulgach zwykle są dostępne na stronach internetowych firm realizujących transport miejski bądź na stronach urzędów miast.

 • W odróżnieniu od ulg w transporcie gminnym ulgi w transporcie zbiorowym są ściśle określone. Od 1 stycznia 2011 roku w przepisach pojawił się zapis rozszerzający uprawnienia osób niewidomych do ulg. Osoby niewidome jadące środkami publicznego transportu zbiorowego – kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej – uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (też mające ważne orzeczenie o I grupie inwalidztwa lub znacznym stopniu niepełnosprawności) mają prawo do ulgi 93%. W innych środkach transportu – do 51% ulgi.
  Przewodnik osoby niewidomej ma prawo do ulgi na bilet w wysokości 95%. Jako przewodnika rozumiemy osobę, która ukończyła 13 lat, ale także psa przewodnika.

 • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – ich wielkość jest zależna od stopnia i indywidualnych ustaleń uczelni, ale uśredniając minimalnie jest to około 200 złotych miesięcznie (wypłacanych od października do lipca, więc może uzbierać się całkiem niezła suma).

 • Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w akademikach – wiele uczelni wyższych przyznaje pierwszeństwo w staraniu się o miejsce w domu studenckim osobom z orzeczeniem. W tym przypadku kryterium dochodu nie jest brane pod uwagę. Dlatego warto się zorientować, czy wybrana uczelnia dopuszcza taką możliwość.

 • Obniżenie opłaty za akademik – niektóre uczelnie wyższe dopuszczają możliwość obniżenia opłaty za pobyt w domu studenckim. Nie jest to ulga przyznawana z góry, trzeba o nią wystąpić do odpowiednich władz uczelni. Jeśli uczelnia przychyli się do pisma i wyda zgodę, można zaoszczędzić znaczną sumę (wszystko zależy od wysokości opłat za akademik i stopnia niepełnosprawności).

 • Zniżka na czesne – niektóre uczelnie prywatne oferują swoim przyszłym studentom zniżkę na czesne za naukę, dlatego podczas rekrutacji warto dopytać o taką możliwość i załączyć odpowiednie podanie wraz z kserokopią orzeczenia.

 • Ulga na opłatę paszportową – każda osoba, która posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności i chce złożyć wniosek paszportowy, ma prawo do 50% zniżki na opłatę paszportową. Wystarczy, że podczas składania wniosku pokaże orzeczenie.

 • Zniżki na bilety do muzeum, centrum nauki – wybierając się na wycieczkę, warto wejść na stronę wybranych atrakcji i sprawdzić, czy dany obiekt oferuje bilety ulgowe dla osób posiadających orzeczenie. Zniżka najczęściej przyznawana jest dla osób ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, rzadziej z lekkim. Wystarczy okazać przy kasie legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, ponieważ niektóre parki atrakcji honorują również orzeczenie, w przypadku braku legitymacji.

 • Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat, a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Prawo do zasiłku przyznawane jest na czas nieokreślony – jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku przysługuje czas trwania orzeczenia. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Osoba, posiadająca kontynuację orzeczenia może starać się o dalsze wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Do 1 listopada 2018r., zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł, od 1 listopada 2018 wzrósł do kwoty184, 42 złotych, a od 1 listopada 2019 będzie wynosił 215,84 zł.

 • ulga rehabilitacyjna – mogą skorzystać podatnicy z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby je utrzymujące, spokrewnione lub z nimi spowinowacone. Jako beneficjentów, w pierwszej kolejności ustawa wymienia osoby, które posiadają: orzeczenie o niepełnosprawności w jednym z 3 stopni, decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia. Z ulgi mogą również korzystać podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną, tj. małżonkowie, dzieci (własne, przysposobione, wzięte na wychowanie), pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, małżonkowie dzieci, ojczymowie i macochy. W przypadku, gdy dwoje rodziców chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko, prawo do ulgi przysługuje obojgu z nich, niezależnie od ich stanu cywilnego. Warunkiem zakwalifikowania się do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę utrzymującą jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego kwoty dochodu, która od 1 czerwca 2018 roku wynosi 12 357,60 zł.

 • Udział w turnusach rehabilitacyjnych – jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku. Każdy niepełnosprawny, posiadający orzeczenie w stopniu znacznym czy umiarkowanym może z tego typu rehabilitacji skorzystać. Turnus trwa zazwyczaj 2 tygodni i jest odpłatny. By osoba niepełnosprawna, razem z opiekunem, mogła wziąć udział w turnusie PFRON dofinansowuje udział w turnusach. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Najlepiej jest go złożyć na początku roku. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku PCPR udzieli informacji dotyczącej dofinansowania. Uczestnik turnusu rehabilitacyjnego sam decyduje kiedy i do jakiego ośrodka chciałby pojechać.

 • 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne- dotyczy to przyłączenia do sieci oraz opłaty abonamentowej. Jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych i dzieci, które ukończyły 16 lat. Zniżka przysługuje na podstawowy abonament, wynikający z aktualnego cennika usług telekomunikacyjnych. Rabat udzielany jest głównie dla osób z niepełnosprawnością o symbolu O i/lub L. Rabatem może być również objęty opiekun osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że musi być zameldowany na stałe lub czasowo w tym samym domu lub budynku, co osoba niepełnosprawna.

 • Zwolnienie z opłaty za abonament RTV – zwolnione z tej opłaty są osoby niewidome, których ostrość wzroku jest nie większa niż 15%. zwolnienie przyznawane jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z tytułu uszkodzenia narządu wzroku.

 • Ulga 78% na przejazdy PKP – niepełnosprawne dzieci i młodzież nadal uczęszczający do szkoły (do ukończenia 24 roku życia) oraz studenci (do 26 roku życia) mogą skorzystać z w/w ulgi na przejazdy pociągami osobowymi, pospiesznymi oraz ekspresowymi EC, IC PKP w 2 klasie na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz legitymacji szkolnej/studenckiej.

 • Pierwszeństwo w kolejce – na podstawie rozporządzenia z Dz. U. Z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm., osoba niepełnosprawna lub będąca z opiekunem może zostać obsłużona poza kolejnością w urzędach, instytucjach czy sklepach.


Korzyści w życiu zawodowym:

 • Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej – każda osoba niepełnosprawna, która zakłada działalność gospodarczą może starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o dofinansowanie do jej otwarcia. Należy utrzymać działalność przez okres 24 miesięcy, by nie zwracać dofinansowania. By skorzystać z takiego dofinansowania należy być osobą niepełnosprawną i zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 • Refundacja składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – niepełnosprawny przedsiębiorca może ubiegać się o refundację składek emerytalno-rentowych. Osoba ze stopniem lekkim ma refundowane 30% składek; ze stopniem umiarkowanym 60%, a ze znacznym 100%.

 • Mniejszy wymiar czasu pracy – osoba z orzeczeniem o stopniu znacznym lub umiarkowanym może pracować 7 godzin dziennie, a w wymiarze tygodniowym 35 godzin. Ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy.

 • Dodatkowy urlop – osoba posiadająca orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopowych.

 • Prawo do zwolnienia z pracy – prawo to dotyczy tylko osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te mogą skorzystać ze zwolnienia w wymiarze 21 dni roboczych, nie częściej niż raz w roku np. na czas wykonywania badań specjalistycznych, zabiegów usprawniających czy uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl , http://diabetyknastudiach.blogspot.com