Zadzwoń! 730 190 136

Na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku z dniem 02.04.2020r. ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczki finansowane będą ze środków Funduszu Pracy udzielane będą do wyczerpania limitu środków.

– Pożyczka może być udzielona jednorazowo maksymalnie do kwoty 5 000,00 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

– Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Formularz wniosku jest dostępny – Wniosek

Treść umowy z uwagi na trwające konsultacje zostanie udostępniona w najbliższych dniach.

Pobierz – Zasady udzielania pożyczki

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, ePUAP lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w przedsionku Urzędu w Rybniku skrzynki w dniach pn – pt
w godzinach od 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik.

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl należy skorzystać z zakładki “Inne pismo do urzędu” co umożliwi skorzystanie z wzoru formularza Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku poprzez dołączenie załącznika. Prosimy nie korzystać z zakładki Tarcza antykryzysowa z uwagi na rozbieżność znajdujących się tam dokumentów.

Złożenie wniosku poprzez ePUAP (adres skrytki ePUAP: /PUP_Rybnik/SkrytkaESP), platformę praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwolą na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Rozpatrzeniu podlegają dokumenty złożone po ogłoszeniu przez Dyrektora naboru wniosków.
Zatem wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru nie podlegają rozpatrzeniu i należy złożyć je ponownie.
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informujemy również że wkrótce zostanie opublikowana wizualna instrukcja – jak składać wniosek o pożyczkę.

Źródło: www.pup-rybnik.pl