Zadzwoń! 730 190 136

Na jakie formy wsparcia może liczyć osoba niepełnosprawna, która chce założyć własną działalność?

Niepełnosprawny, który chce założyć własną działalności gospodarczą może skorzystać ze wsparcia, które oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędami Pracy

Jakie możliwości pozyskania wsparcia ma niepełnosprawny przedsiębiorca?

 • refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (o refundację może się również ubiegać niepełnosprawny rolnik albo rolnik, który jest zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i w tym przypadku  obejmuje ona składki chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie i emerytalno-rentowe),
 • dofinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej,
 • wsparcie w założeniu działalności gospodarczej z PFRON,
 • refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że jest to nowozatrudniona osoba (również pracodawca pełnosprawny może z tej opcji skorzystać).

Każda z wyżej wymienionych form wsparcia ma ściśle określone warunki, które wnioskodawca musi spełnić, by móc starać się o pozyskanie dofinansowania.

Warunkami tymi są:

 • terminowe opłacanie składek ZUS i US,
 • wnioskodawca nie korzystał wcześniej z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wcześniejsza pożyczka została spłacana lub umorzona w całości,
 • wnioskodawca nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

W jakich kwotach można uzyskać wsparcie?

Kwoty, w jakich można uzyskać wsparcie zależne są od rodzaju pomocy, o jaką ubiega się przedsiębiorca:

 1. Comiesięczna refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to:
  a) 100% kwoty dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kwota refundowana 558,08 zł,
  b) 60% kwoty dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, kwota refundowana 334,85 zł,
  c) 30% kwoty dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, kwota refundowana 167,42 zł.
 2. Dofinansowanie do odsetek wynosi do 50% oprocentowania kredytu bankowego.
 3.  Dotacja z PFRON na założenie działalności gospodarczeja) zobowiązanie na co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż 31094,59 zł,
  b) zobowiązanie na co najmniej 24 miesiące – kwota od 31094,59 zł do 77736,45 zł.

Uzyskując wsparcie w założeniu własnej działalności niepełnosprawny zyskuje możliwość aktywizacji zawodowej.

Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj.