Zadzwoń! 730 190 136

Zmiany w świadectwach pracy

Jak informuje ekspert AV sp. z o.o., z dniem 7 września br., wprowadzone zostają zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy, a także terminu, w jakim pracownik może wystąpić o sprostowanie informacji zawartych w świadectwie pracy.

Do tej pory pracownik miał 7 dni na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o dokonanie sprostowania. Nowelizacja wydłużyła ten termin do 14 dni. Wydłużeniu uległ również termin, w jakim pracownik może wystąpić do sądu pracy; podobnie jak w przypadku sprostowania, termin uległ wydłużeniu z 7 do 14 dni.

Nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące wytaczania powództwa przed sądem pracy. Powód może dokonać wyboru pomiędzy sądem właściwości ogólnej pozwanego; sądem, w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana lub też przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Kwestia konieczności i sposobu wskazania sądu właściwego budziła wątpliwości. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy (obecnie brak pouczenia o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy może stanowić podstawę do przywrócenia terminu dokonania tej czynności). To przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów jako właściwość ogólną oraz w szczególny sposób w sprawach z zakresu prawa pracy jako tzw. właściwość przemienną.

Zmiana terminu wydania świadectwa pracy.

Specjalista AV sp. z o.o. poinformował, że Kodeks Pracy został również poszerzony o zapis mówiący o terminie wydawania świadectwa pracy. Od 7 września br., pracodawca zobowiązany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, o ile nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy. Przed wprowadzeniem zmian przepisy stanowiły o niezwłocznym wydaniu świadectwa pracy.

Uzupełniony został artykuł 97 § 1 Kodeksu pracy o regulację, mówiącą o tym, że pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekspert AV sp. z o.o. informuje o  wprowadzeniu sankcji dla pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Doprecyzowany został art. 282 § 1. Zgodnie z nim od 7 września za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracodawcy grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Przed zmianami przepisy stanowiły o karach za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Zmiany w Kodeksie Pracy.

Do KP wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • W przypadku niewydania świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem, by sąd zobowiązał byłego pracodawcę do wydania świadectwa pracy.
  • Pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, jeżeli pracodawca nie istnieje lub wytoczenie mu powództwa z innych przyczyn jest niemożliwe.

Specjalista AV sp. z o.o., przypomina, że z  powyższymi żądaniami pracownik będzie mógł wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Dlatego od 7 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1709).

Zmianie uległy:

–  „§ 3. otrzymał brzmienie: W przypadku upoważnienia przez pracownika innej osoby do odbioru świadectwa pracy upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.”;

– uchylone zostały § 4 i § 6 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r.,;

– § 7 ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.”.

Kwestia konieczności i sposobu wskazania sądu właściwego budziła wątpliwości. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy (obecnie brak pouczenia o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy może stanowić podstawę do przywrócenia terminu dokonania tej czynności). To przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów jako właściwość ogólną oraz w szczególny sposób w sprawach z zakresu prawa pracy jako tzw. właściwość przemienną.

Projekt umieszczenia fotokodów (kody QR).

Ministerstwo planowało umieszczenie we wzorze świadectwa pracy kodów QR, które miałyby zawierać najważniejsze informacje (pouczenie, numer danej strony oraz ilość stron). Jednakże, po dokładnej analizie projekt został wycofany. Stało się tak ze względu na ilość oraz różnorodność informacji, które należało zakodować. Okazało się to niemożliwe do zrealizowania.

 

Żródło: https://kadry.infor.pl, https://www.podatki.biz