Zadzwoń! 730 190 136

Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego.

Czy księgowa powinna obawiać się odpowiedzialności karnej skarbowej, jeżeli występuje w imieniu klienta, a nie swoim? Pytanie to zostało zadane ekspertowi AV Sp. z o.o.

Ekspert AV Sp. z o.o. odpowiada:

Tak, księgowi są narażeni na ryzyko sankcji karnych z tytułu nieprawidłowych rozliczeń czy też niezłożenia w ustalonym terminie wymaganej dokumentacji. Wynika ono z z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. Artykuł ten mówi, że odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe ponosi zarówno sprawca jak i osoba, zajmująca się sprawami gospodarczo-finansowymi podmiotu czy innej osoby na podstawie przepisów, decyzji organu, umowy czy nawet tylko faktycznego wykonywania.

Specjalista AV sp. z o.o. zwraca uwagę, że najczęstszym powodem wezwań są opóźnienia w składaniu dokumentów podatkowych – deklaracje VAT – 7 bądź zeznania podatkowe. Zdarzają się sytuacje, że powodem wezwania są opóźnienia w składaniu VAT-UE, sprawozdań finansowych czy aktualizacji NIP. Zwykle US kończy takie sprawy postępowaniem mandatowym.

W jakich sytuacjach US może ukarać mandatem?

Ekspert AV Sp. z o.o. wyjaśnia, że postępowanie mandatowe to szczególny rodzaj postępowania karnego skarbowego. W postępowaniu tym pociąga się do odpowiedzialności sprawcę za jego zgodą. Jest ono możliwe do zastosowania tylko w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego, np. wysłania deklaracji po terminie składania.

Zapytaliśmy specjalistę AV Sp. z o.o., czy zdarza się, że sprawy są kierowane na drogę postępowania karnego.

Ekspert AV Sp. z o.o. potwierdził, że zdarzają się takie sytuacje. Postępowanie sądowe ma zwykle miejsce, gdy wzywany nie wyraził zgody na przyjęcie mandatu bądź w przypadku przestępstwa skarbowego, takiego jak nieprawidłowe rozliczenie wysokości podatków. W niektórych przypadkach postępowanie może ograniczyć się do jednego posiedzenia, o ile osoba wezwana dobrowolnie podda się odpowiedzialności.

Czy jest możliwe uchronienie się od poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej?

Specjalista AV Sp. z o.o. wyjaśnia, że można się uchronić przed konsekwencjami, o ile organy skarbowe nie wiedzą jeszcze o występującej nieprawidłowości i nie rozpoczęły jeszcze czynności sprawdzających. Należy wówczas złożyć do urzędu skarbowego czynny żal, w którym wyjaśniona zostanie sytuacja – dokładny opis okoliczności i wskazanie osób współdziałających, jeżeli takowe były. W sytuacji, gdy nieprawidłowość doprowadziła do zaniżenia kwoty podatku lub zawyżenia kwoty zwrotu, obowiązkowe jest uregulowanie powstałej należności. Oprócz złożenia czynnego żalu, również przedłożenie skutecznej prawnie korekty deklaracji podatkowej pozwala na wstrzymuje odpowiedzialność karną skarbową za popełnienie tzw. przestępstw i wykroczeń deklaracyjnych.

Skuteczna prawnie korekta deklaracji podatkowej. Skuteczna czyli jaka?

Ekspert AV Sp. z o.o. tłumaczy, że skuteczna prawnie korekta musi zostać złożona zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej albo ustawy o kontroli skarbowej. Musi zostać złożona przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, po jej zakończeniu a także po skończeniu postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym decyzją określającą wymiar zobowiązania podatkowego. Może również zostać złożona w terminie 7 dni nim ogłoszony zostanie wynik kontroli bądź decyzja – termin ten został wyznaczono osobie wezwanej przez organ dokonujący kontroli na wypowiedzenie się o zgromadzonym materiale dowodowym. Procedura złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas prowadzenia kontroli skarbowej bądź też postępowania podatkowego.

Oprócz powyższych korekta będzie skuteczna, jeżeli będzie zawierać powód jej złożenia. Powód korekty nie musi, inaczej niż czynny żal, zawierać okoliczności popełnionego czynu ani wymieniać osób współodpowiedzialnych.

 

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.