Zadzwoń! 730 190 136

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

>> Zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w twojej firmie?

 

>> Chcesz uniknąć konsekwencji związanych z uchybieniami w ochronie danych osobowych?

 

>> Chcesz stworzyć skuteczny system ochrony danych osobowych w swojej firmie?

.

Zadzwoń do nas!

.

.

730 190 136
533 580 003

Zakres usług:

AV dla biznesu Rybnik Szablony dokumentów RODO

Przekazanie kompleksowych wzorów dokumentów, niezbędnych w procesie przystosowania przedsiębiorstwa do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Cena za pakiet dokumentów: 499,00 zł netto (+VAT).

AV dla biznesu Rybnik Wdrożenie dokumentacji RODO

Opracowanie dokumentacji wymaganej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w maju 2018 r.

Wykaz prac obejmuje sprawdzenie zbiorów, programów oraz obszarów przetwarzania, opracowanie polityki i instrukcji oraz przygotowanie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi, a w szczególności:

>> Analiza pod kątem stanu obecnego oraz potrzeb w zakresie dostosowania do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Przygotowanie ankiety wraz z wykazem zbiorów danych osobowych, programów, miejsc przetwarzania danych i zabezpieczeń.

>> Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, zgodnie z postawieniami RODO wraz z załącznikami pod kątem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeń.

>> Opracowanie oświadczeń, upoważnień, stworzenie ewidencji osób upoważnionych.

>> Przygotowanie regulaminu ODO do zapoznania się przez pracowników.

>> Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla pracowników klienta.

>> Rejestracja zbiorów danych osobowych w RODO lub przygotowanie rejestru wewnętrznego.

>> Opracowanie listy zaleceń do wdrożenia przez ADO.

Zleć indywidualną wycenę!

AV dla biznesu Rybnik Szkolenia zamknięte z zakresu RODO

Szkolenie skierowane jest dla:

>> Osób zarządzających firmą.

>> Pracowników  zajmujących się procesem przetwarzania danych osobowych.

>> Osób zarządzających pracownikami zajmującymi się procesem przetwarzania danych osobowych.

>> Pracowników działów kadr.

Podczas szkolenia dowiesz się:

>> czym są dane osobowe, 

>> jak przygotować się na kontrolę RODO, 

>> jak wygląda polityka bezpieczeństwa w firmach, 

>> jak zabezpieczać dane osobowe  zgodnie z ustawą RODO, 

>> jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, 

>> jaka jest odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie wytycznych RODO, 

>> jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w formie papierowej i elektronicznej.

Co gwarantujemy?

>> Przekazujemy specjalistyczną wiedzę prawną w przystępnej formie.

>> Ciekawy program szkolenia, dostosowany do charakteru działalności firmy, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

>> Dogodne terminy i miejsca zajęć. Mamy świadomość, że ważny dla Ciebie jest czas, dlatego możesz skorzystać ze szkolenia organizowanego w Twojej firmie, lub w innym dogodnym dla Ciebie miejscu.

>> Interaktywne sposoby kształcenia, przez co Twoi pracownicy staną się aktywnymi uczestnikami szkolenia.

>> Egzamin końcowy, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy.

>> Certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymuje każdy uczestnik.

Zleć indywidualną wycenę szkolenia!

AV dla biznesu Rybnik Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przykładowy zakres działań:

>> nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych, reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,

>> wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,

>> bieżąca aktualizacja zbiorów danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania), przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,

>> tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych, cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

>> przygotowanie zapisów w umowach dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,

>> zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w firmie w związku z ochroną danych osobowych,

>> cykliczna aktualizacja wdrożonej dokumentacji.

Zleć indywidualną wycenę!

AV dla biznesu Rybnik Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO pozwoli ocenić stan przygotowania do wymogów nowej ustawy oraz wskaże kluczowe do podjęcia działania dla uzyskania zgodności z nowym prawem. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe przetwarzane w konkretnym podmiocie oraz ocena zgodności tych procesów z przepisami prawa na wielu płaszczyznach. 

Audyt jest prowadzony w dwóch etapach:

I – inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, uwzględniająca kategorie, rodzaj przetwarzanych danych oraz cel przetwarzania.

II – analiza, którym obowiązkom wynikającym z RODO podlega podmiot oraz analiza stopnia spełnienia przez podmiot tych obowiązków, czy to jako administrator danych, czy jako procesor.

Podsumowaniem audytu jest Raport zawierający podsumowanie dokonanej inwentaryzacji i analizy wraz ze wskazaniem obszarów niezgodności z RODO i propozycja dalszych działań.

Zleć indywidualną wycenę!

Skontaktuj się z nami:

  Wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!