Zadzwoń! 730 190 136

Posiadanie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, które zwykle zajmują dużo czasu. Co może zrobić przedsiębiorca, by „ogarnąć” wszystkie sprawy i jednocześnie nie musieć robić wszystkiego samodzielnie?

Rozwiązaniem jest powołanie pełnomocnika. Osoba ta będzie mogła, w imieniu przedsiębiorcy, załatwiać sprawy urzędowe. Jest to ważne również w przypadku sytuacji losowych, takich jak choroba czy długotrwały pobyt w szpitalu i tym samym brak możliwości osobistego stawiennictwa przedsiębiorcy.

                Kogo można powołać na stanowisko pełnomocnika?

Pełnomocnikiem może zostać osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych bądź też osoba prawna (np. biuro księgowe, ale nie do wszystkich czynności). Można powołać również pełnomocnika profesjonalnego.

Profesjonalnego czyli kogo?

Pełnomocnikiem profesjonalnym może zostać:

 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Doradca podatkowy
 • Rzecznik patentowy

Może on reprezentować firmę także w sprawach sądowych i poświadczać za zgodność z oryginałem kopię każdego dokumentu dotyczącego załatwianej sprawy – dokument ten jest traktowany jak oryginał przez organy administracji i sądy.
Ważne! Zarejestrować spółkę w KRS może tylko i wyłącznie pełnomocnik profesjonalny.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

 • pełnomocnictwo ogólne np. do zwykłych, codziennych  czynności w firmie np. przyjmowanie korespondencji, rozmowy biznesowe, reprezentacja firmy na spotkaniach
 • pełnomocnictwo rodzajowe np. do zawierania umów handlowych
 • pełnomocnictwo szczególne np. do sprzedaży lub zakupu konkretnego składnika majątku trwałego firmy.

Jak można udzielić pełnomocnictwa?

Udzielenie pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną. Ustna dyspozycja nie posiada mocy prawnej. Pełnomocnictwo musi być:

 • podpisane własnoręcznym podpisem
 • podpisane podpisem elektronicznym (forma elektroniczna).

Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego nie jest honorowana przez urzędy, musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego albo organ, który dokument wystawił.

Każde pełnomocnictwo musi zawierać informacje:

 • kto upoważnia
 • kogo upoważnia
 • od kiedy i do kiedy upoważnia
 • do czego upoważnia.

Czy pełnomocnictwo musi być zgłaszane?
Zależy to od urzędu i rodzaju sprawy, którą pełnomocnik miałby załatwić.

Pełnomocnika można, ale nie trzeba, zgłosić w CEIDG na formularzu CEIDG- 1 lub online. Będzie on mógł załatwiać sprawy związane z wpisem w CEIDG oraz sprawy urzędowe bez okazywania pełnomocnictwa i uiszczania opłaty skarbowej. Nie może załatwiać spraw podatkowych. By pełnomocnik mógł reprezentować przedsiębiorcę w ZUS konieczne jest pełnomocnictwo na formularzu ZUS-PEL albo wpis pełnomocnika do CEIDG.

Kwestie podatkowe a pełnomocnik.

Do spraw podatkowych wymagane jest złożenie pełnomocnictwa:

 • do podpisywania deklaracji podatkowej składanej elektronicznie  formularz UPL-1 w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz, w wersji papierowej albo elektronicznej przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej)
 • przy innych sprawach podatkowych formularze składane za pośrednictwem Portalu podatkowego (nie obowiązuje pełnomocnictwo w CEIDG).

Czy są szczególne przypadki pełnomocnictwa?

Jeśli dana sprawa wymaga aby do jej dokonania była zachowana szczególna forma np. forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności także musi być udzielone w tej samej szczególnej formie. Przykładowo, upoważnienie do sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo sama sprzedaż nieruchomości też musi mieć formę aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o pobraniu przez notariusza opłaty skarbowej 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa, nie wymaga ponownej, drugi raz uiszczanej opłaty skarbowej (17 zł).

Jeżeli dokument pełnomocnictwa sporządzany jest u notariusza, może mieć on formę:

 • aktu notarialnego (np. do sprzedaży nieruchomości pełnomocnik musi być ustanowiony w formie aktu notarialnego)
 • dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym (np. sprzedaż udziałów w spółce z o.o.)
 • dokumentu z datą pewną.

Jak można odwołać pełnomocnictwo?
Można je odwołać w dowolnym czasie, a wpis o nim wystarczy usunąć.