Zadzwoń! 730 190 136

Pracownicze Plany Kapitałowe

W dniu 1 stycznia br., weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadziła dobrowolny i powszechny system oszczędzania długoterminowego. Do PPK przystąpić może każda zatrudniona osoba, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Kapitał będzie tworzony przez trzy źródła: pracownika, pracodawcę oraz państwo.

W myśl ustawy, z dniem 1 lipca 2019 r., do systemu przystępują najwięksi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 250 osób. Następnie, w odstępach półrocznych do stycznia 2021, system będzie obejmował coraz mniejszych pracodawców. Polski Fundusz Rozwojowy, jako organ odpowiedzialny za wdrożenie PPK, zakłada, że do systemu zostanie włączonych 7 do 8 milionów osób.

Jak informuje ekspert AV sp. z o.o., ustawa o PPK ustala termin do 25 października na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi. W ustawie zapisano, że umowa o zarządzanie PPK ma zostać zawarta z instytucją finansową w postaci elektronicznej, która pozwala na utrwalenie treści na trwałym nośniku. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jeżeli  okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Zgodnie z ustawą do 12 listopada br. pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę – o prowadzenie PPK. Dopiero zawarcie tej umowy pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.

Umowa o prowadzenie PPK określa w m.in.:

  • strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;
  • dane identyfikujące uczestnika PPK;
  • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
  • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty; warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
  • sposób składania dyspozycji.

Ekspert AV Sp. z o.o. podkreśla, że uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Uczestnik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji, którą składa podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK, że posiada on wiedzę o konsekwencjach złożenia rezygnacji z uczestnictwa. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Jak można się zgłosić i czy można zrezygnować?

Specjalista AV Sp. z o.o. przypomina, że do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Każdy zapisany pracownik ma  prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie zgłosić chęć przystąpienia.

Jak podkreślił specjalista z AV Sp. z o.o., podstawowe wpłaty do PPK, które są finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Państwowy Fundusz Pracy będzie dopłacał 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku na konta pracowników zostanie przelana tzw. wpłata powitalna w wysokości 250 zł.

Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj.

Źródło: https://businessinsider.com.pl