Zadzwoń! 730 190 136

To największy polski program operacyjny (27,4 mld euro z UE) będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

Kto może występować o dotację?

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

1) Małe i średnie przedsiębiorstwa,

2) Duże przedsiębiorstwa,

3) Administracja publiczna,

4) Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

5) Służby publiczne inne niż administracja,

6) Instytucje ochrony zdrowia,

7) Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

8) Instytucje nauki i edukacji.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w Szczegółowym Opisie Priorytetów i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.

Co można zrealizować?

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • promowanie strategii niskoemisyjnych;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 • rozwój infrastruktury środowiskowej;
 • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
 • poprawa jakości środowiska miejskiego;
 • dostosowanie do zmian klimatu.
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.
4. Infrastruktura drogowa dla miast
 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;
 • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
 • rozbudowa terminala LNG.
8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.