Zadzwoń! 730 190 136

 

Kto może występować o dotację?

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

1) Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,

2) Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in: jednostki administracji samorządowej i rządowej,organizacje pozarządowe,związki zawodowe i organizacje pracodawców,partnerzy społeczni.

Ważne informacje

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

1) osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET od akronimu sformułowania  „not in employment, education or training”),

2) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,

3) podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,

4) pracownicy administracji publicznej,

5) pracownicy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

6) jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,

7) instytucje rynku pracy,

8) publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia,

9) Ochotnicze Hufce Pracy,

10) partnerzy społeczni,

11) szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,

12) absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

13) pracownicy systemu oświaty,

14) podmioty świadczące usługi edukacyjne,

15) uczelnie i jednostki naukowe,

16) osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),

17) osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,

18) podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ich pracownicy,

19) kadry medyczne,

20) osoby odbywające karę pozbawienia wolności,

21) społeczność romska.

Co można zrealizować?

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;

2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego: wsparcie ludzi młodych, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

Osoby młode na rynku pracy

Wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa dla młodych.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

1) Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych,

2) wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej,

3) rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Wsparcie dla obszaru zdrowia

1) przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne),

2) wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych,

3) poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Więcej informacji o Programie Wiedza Edukacja Rozwój na stronie www.power.gov.pl.