Zadzwoń! 730 190 136

Prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy Internet, e-administrację i podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Kto może występować o dotacje?

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

1) przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

2) jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

3) jednostki naukowe,

4) państwowe organizacje kultury,

5) organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków.

Dla kogo są projekty?

Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa możemy podzielić na trzy grupy.

Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na tym całe społeczeństwo.

Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.

Co można zrealizować?

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających

możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w

wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s,

2) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013,

3) dostarczanie usług dostępu do internetu o parametrach niższych niż 30 Mb/s – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami EAC nie jest uzasadniona ekonomicznie.

Projekty będą realizowane na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.

E-Administracja i otwarty rząd

Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych poprzez:

1) uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności,

2) optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej,

4) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Priorytetowo będą traktowane projekty w obszarach:

1) rynek pracy,

2) ubezpieczenia i świadczenia społeczne,

3) ochrona zdrowia; prowadzenie działalności gospodarczej,

4) wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,

5) prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych,

6) nauka i szkolnictwo wyższe;

7) podatki i cła,

8) sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie zamówienia publiczne,

9) bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe,

10) rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

poprzez upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np.:

1) polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego,

2) przetwarzanie danych osobowych,

3) upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP,

4) standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania,

5) zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej,

6) zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego,

7) kwalifikacje kadr IT.

Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego

Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego (ISP) poprzez:

1) opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji,

2) dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy,

3) powiązanie systemów dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi,

4) poprawę jakości danych,

5) udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi,

6) poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0,

7) zapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych,

8) zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP,

9) zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania,

10) digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki,

11) budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji.

Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego poprzez:

1) rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację,

2) integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego,

3) łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi.

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu

Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji poprzez:

1) naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e–konsultacje społeczne, kontakty międzyludzkie, pomoc w uzyskaniu profilu zaufanego, e-zdrowie itp.),

2) udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do zgłaszanych potrzeb.

Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji tj.:

1) podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+) oraz niemobilne,

2) animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych,

3) stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji.

Ponadto prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji

E–pionier – opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze bazujących na TIK poprzez akcelerację pomysłów zdolnych programistów.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Więcej informacji o Programie Polska Cyfrowa na stronie www.popc.gov.pl.