Zadzwoń! 730 190 136

Obok programów krajowych i regionalnych to dodatkowe 2 mld euro z UE na dodatkowe wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego  i warmińsko – mazurskiego. Środki z programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

Kto może występować o dotację?

O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim:

1) przedsiębiorstwa typu startup,

2) małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

3) ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,

4) jednostki samorządu terytorialnego,

5) PKP PLK S.A.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków.

Dla kogo projekty?

Z projektów finansowanych z Programu Polska Wschodnia korzystać będą w dużym stopniu małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową skorzystają wszyscy mieszkańcy makroregionu. Ułatwienia w komunikacji nie tylko ułatwią podróżowanie, ale przede wszystkim zwiększą mobilność pracowników i poprawią dostęp do pracy.

Co można zrealizować?

Polska Wschodnia jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe działania:

1) wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze;

2) wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa;

3) wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu startup.

Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu akceleracji pomysłów, realizowanego przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.

Wsparcie to będzie obejmowało m.in.:

1) dostęp do stanowiska pracy,

2) opiekę w formie branżowego mentoringu (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe),

3) coachingu (np. biznesowego, marketingowego, finansowego, technologicznego) i innych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym wr amach danej Platformy.

Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem wsparcia jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności m.in. związane z   uzyskanie przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Przewiduje się również wsparcie udziału MŚP w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działania strategii.

Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych 

Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Celem jest zwiększenie ich potencjału w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Działanie koncentrować się będzie na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez MŚP.

Przewiduje się również wsparcie powiązań kooperacyjnych MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane w tym zakresie projekty muszą mieć charakter innowacyjny.

Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP 

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej. W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Następnie, na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Kompleksowe projekty w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego

1) budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru

2) budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych

3) wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Przewiduje się również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”

Realizacja inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków).

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Więcej informacji o Programie Pomoc Techniczna na stronie www.polskawschodnia.gov.pl.