Zadzwoń! 730 190 136

To nieco ponad 700 mln euro na system wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak. by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in na szkoleni dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze)

Kto może występować o dotację?

Wsparcie w programie Pomoc Techniczna przewidziane jest dla instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 w zakresie:

 1. przygotowania,
 2. zarządzania,
 3. monitorowania,
 4. oceny,
 5. informacji i komunikacji,
 6. tworzenia sieci,
 7. rozpatrywania skarg,
 8. kontroli i audytu.

Dla kogo są projekty

Realizacja projektów finansowanych z programu Pomoc Techniczna ma służyć beneficjentom Funduszy Europejskich w zakresie: obsługi, edukacji, informacji i promocji.

Co można zrealizować

Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA INSTYTUTCJI

1) Finansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności.

Kontynuowany i wzmocniony zostanie proces ujednolicania zasad wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności. W związku z tym, w porównaniu z poprzednim okresem programowania, rozszerzony zostanie krąg instytucji objętych współfinansowaniem wynagrodzeń w ramach POPT, który obejmie dodatkowo  praktycznie wszystkie instytucje wykonujące zadania z zakresu realizacji krajowych programów operacyjnych. Tym samym w ramach krajowych programów nie będzie konieczne zapewnienie finansowania na utrzymanie ww. instytucji.

2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno poprzez tradycyjne formy szkolenia (tj. warsztaty, kursy stacjonarne, studia), jak i  nowatorskie działania edukacyjne (tj. e-learning, benchlearning, współpraca i wymiana bliźniacza pomiędzy instytucjami, akcje informacyjno-edukacyjne). W szczególności realizowane będą działania edukacyjne z tematów istotnych z punktu widzenia realizacji polityki spójności, między innymi z prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, wskaźników, ocen oddziaływania na środowisko.

3) Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności.

W ramach działania planowane jest finansowanie:

 1. zakupu wyposażenia biurowego,
 2. zakupu sprzętu komputerowego,
 3. budowy i rozwoju oraz utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej,
 4. wydatków administracyjnych,
 5. kosztów związanych z dostosowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy,
 6. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 7. zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej,

SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony na dostosowanie systemu ewaluacji do wymogów przepisów rozporządzeń obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywanie nowoczesnych technik ewaluacji oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami.

1) Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony na dostosowanie systemu ewaluacji do wymogów przepisów rozporządzeń obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywanie nowoczesnych technik ewaluacji oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami.

2) Systemy informatyczne niezbędne do realizacji polityki spójności

Finansowanie takich działań jak:

 1. rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego obsługującego procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności w latach 2014-2020,
 2. utrzymanie i niezbędne modyfikacje Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013,
 3. budowa adekwatnego systemu na potrzeby perspektywy finansowej po 2020 roku,
 4. budowa, rozwój i utrzymanie systemu informatycznego wspólnego dla POPT 2014-2020 i Priorytetów pomocy technicznej w krajowych Programów oraz innych systemów informatycznych zbudowanych lub dostosowanych na potrzeby IZ POPT,
 5. budowa, rozwój i utrzymanie innych systemów i infrastruktury teleinformatycznej obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności.

3) Wymiana doświadczeń i informacji

Zapewnienie mechanizmów i upowszechnianie wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczących realizacji polityki spójności i procesów z nią powiązanych. Promocja dobrych praktyk, organizacja konferencji i seminariów, wizyt studyjnych, kwestie związane z warunkowością ex-ante, polityką zorientowaną na rezultaty, wymiarem terytorialnym polityki spójności, zagadnieniami o charakterze horyzontalnym, np. w obszarze antykorupcji i przeciwdziałania nieprawidłowościom. Sprawdzoną formą wymiany doświadczeń, której kontynuacja jest przewidziana w latach 2014-2020 jest tworzenie grup roboczych oraz sieci tematycznych na wzór sieci, a także innych ciał dialogu angażujących partnerów.

Mogą być zlecane niezbędne badania, analizy i ekspertyzy oraz finansowane uczestnictwo w działaniach szkoleniowych i edukacyjnych. W ten sposób podniesiona zostanie zdolność partnerów w zakresie realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020.

4) Koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy Partnerstwa.

Wsparcie będzie udzielane specyficznym grupom projektodawców. W szczególności chodzi o beneficjentów znajdujących się na obszarach strategicznej interwencji (OSI), jednostki samorządu terytorialnego, które dysponują słabszym potencjałem na tle pozostałych beneficjentów oraz innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie Funduszy Europejskich.  Forma wsparcia to dotacja na realizację projektów (w tym predefiniowanych, pilotażowych i partnerskich) w obszarach kluczowych z punktu widzenia realizacji polityki spójności (np. obszary funkcjonalne, polityka miejska, wymiar terytorialny, rewitalizacja). Wsparcie może być świadczone przez panel ekspertów w dziedzinach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. Panel będzie pełnił rolę doradczą i analityczną. W realizację powyższych działań angażowani będą właściwi partnerzy. W szczególności będą oni realizować projekty skierowane do specyficznych kategorii beneficjentów i potencjalnych beneficjentów np. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych.

POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Koordynacja i prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
 2. Działania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wśród tematów szkoleń można wymienić m.in. zamówienia publiczne, proces inwestycyjny, pomoc publiczna, ocenę oddziaływania na środowisko, instrumenty finansowe, partnerstwo publiczno-prywatne, konsultacje społeczne, rewitalizacja, antykorupcja, przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
 3. Wsparcie podejścia terytorialnego we wdrażaniu polityki spójności w latach 2014-2020
 4. Wymiana  najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie usprawnienia procesu przygotowania, zarządzania i wdrażania projektów.
 5. Dotacje na wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

INFORMACJA I PROMOCJA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej.
 2. Przygotowanie, produkcja i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych.
 3. Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych (w mediach, w tym mediach elektronicznych, kampanii Public Relations, współpraca z mediami) skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów dotyczących możliwości i zasad realizacji projektów oraz do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości nt. roli i znaczenia środków z Funduszy Europejskich (w tym dotacje dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych).
 4. Organizacja wydarzeń, akcji promocyjnych i społecznych.
 5. Promocja i informacja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Więcej informacji o Programie Pomoc Techniczna na stronie www.poir.gov.pl.