Zadzwoń! 730 190 136

Tarcza antykryzysowa w dalszym ciągu rodzi pytania. Większość przedsiębiorców i ekspertów uważa, że 
w obecnej sytuacji rozwiązania tzw. tarczy, są niczym plaster na rany zagrażające życiu, ponieważ są niewystarczające do uratowania firm i miejsc pracy. Skarżą się także na brak precyzji w specustawie, przez co pomoc jest niejednoznaczna a sytuacja bardziej problematyczna.

Zespół Specjalistów AV Sp. z o.o. oprócz informowania na bieżąco o zmianach w dobie kryzysu głównie dla przedsiębiorców prowadzi także webinary z zakresu ulg dla firm. Udostępnione poniżej pytania zostały skonstruowane w oparciu o ostatni webinar prowadzony przez Zespół AV, który odbył się 16 kwietnia.

Uwaga! Nie zdążyłeś na webinar?
Nic się nie stało – zawsze możesz skorzystać z naszego Punktu Doradczego. Wystarczy, że napiszesz do nas maila z pytaniem na adres: biuro@avdlabiznesu.pl a my w możliwie najkrótszym czasie przygotujemy odpowiedź na dręczące Cię pytania.

Kategoria WUP

 1. W jakim terminie następuje wypłata świadczeń dofinansowywanych z FGŚP dla pracowników?

Nie jest określona konkretna data natomiast 15.04 ZUS przeleje pierwsze świadczenia postojowe na konta przedsiębiorców.

 1. Czy status studenta ma wpływ na świadczenia wypłacane dla osób na umowach cywilnoprawnych
  Student do 26 roku życia będący na umowie zlecenie ma prawo do postojowego.
  Starając się o postojowe dla zleceniobiorców, którzy mają stawkę godzinową w miejscu “kwota z umowy” wpisujemy kwotę która pracownik by otrzymał gdyby pracował cały miesiąc.
  Do pkt drugiego najlepiej żeby był grafik, na podstawie którego można ustalić ile przepracowałby pracownik w danym miesiącu. Pani w ZUS powiedziała że “radzi mieć taką podkładkę” bo z czasem ZUS wszystko będzie sprawdzał.
 2. Czy świadczenia postojowe dla pracowników przysługują tylko osobą zarabiającym średnią krajową?
  Nie, przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 • U którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po dniu 1 stycznia 2020 r.:
 • spadek obrotów co najmniej 15% w 2 m-ce 2020 do analogicznych m-cy w 2019 r., lub
 • spadek obrotów 25% w miesiącu 2020r. w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 • Nie mogą zachodzić przesłanki do upadłości,
 • Przedsiębiorca nie może zalegać do końca III kw. 2019 r. z podatkami i ZUS (chyba, że ma to uzgodnione z US / ZUS).
 1. Czy chcąc wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy, muszę objąć tymi rozwiązaniami wszystkich pracowników?
  Nie, nie ma takiego wymogu – jest to decyzja samodzielna.
 2. Czy jest górna granica dochodów zleceniobiorcy, który nie otrzyma świadczenia postojowego?
  Świadczenie nie przysługuje zleceniobiorcy, którego przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o tzw. postojowe przekroczył 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W IV kwartale 2019 r. to wynagrodzenie wyniosło 5198,58 zł.
 3. Czy osobie na umowie zlecenie poniżej 26 roku życia, za którą pracodawca nie płaci składek ZUS nie należy się świadczenie dodatkowe?
  Zgodnie z art. 15zq ust. 1 specustawy świadczenie postojowe przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co więcej mają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (najczęściej przy rodzicach). Jeżeli więc ta osoba była wyłącznie zatrudniona w oparciu o zlecenie, to wydaje się, że spełnia przesłankę niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Ubezpieczenie zdrowotne to coś innego niż ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku świadczenie postojowe będzie więc przysługiwało. Gdyby się jednak okazało, że ma jednak inny tytuł do ubezpieczenia społecznego – to nie otrzyma świadczenia postojowego.
 4. Osoby u mnie zatrudnione nie wykonują obecnie pracy. Czy taki przestój jest jednoznaczny z przestojem ekonomicznym na podstawie specustawy o koronawirusie?

Nie. Przestój wprowadzony na podstawie kodeksu pracy nie jest przestojem ekonomicznym, o którym mówi specustawa. Są to dwa odmienne rozwiązania. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w rozumieniu specustawy o koronawirusie wymaga spełnienia przez pracodawcę wielu warunków, m.in. musi wystąpić określony spadek obrotów gospodarczych na skutek COVID-19 (patrz niżej). Co istotne, taki przestój może być wprowadzony jedynie w drodze porozumienia ze stroną społeczną. Z kolei przestój na podstawie kodeksu pracy jest wprowadzany jednostronną decyzją pracodawcy. Nie wymaga również spadku obrotów.

Inny jest też cel wprowadzenia przestoju ekonomicznego. Jest to jedna z podstaw do otrzymania przez pracodawcę dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Aby takie dofinansowanie otrzymać, musi jednak spełnić dalsze warunki, których szczegóły uzgadnia na mocy porozumienia ze stroną społeczną (patrz niżej). Z takiego dofinansowania nie może natomiast skorzystać pracodawca, który wprowadził przestój na podstawie kodeksu pracy. Oznacza to również, że na pracowników objętych przestojem przed 1 kwietnia (wejściem w życie specustawy) pracodawcy nie otrzymają żadnego dofinansowania.

 1. Czy aby skorzystać z przestoju ekonomicznego, trzeba obniżyć wynagrodzenia pracownikom?

Tak, taki przestój jest jednoznaczny z obniżeniem wynagrodzenia pracowników. Jednak nie wszystkich, ale tych objętych owym przestojem.

 1. Zatrudniam kilku pracowników za wynagrodzeniem w wysokości ustawowej płacy minimalnej. Czy w związku
  z przestojem ekonomicznym mogę obniżyć również te pensje?

Nie. Co do zasady maksymalna wielkość obniżki to 50 proc., lecz obniżone wynagrodzenie jednocześnie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy pełnym etacie).

 1. Zarządzam dwiema spółkami z o.o. W jednej nie ma związków zawodowych. Czy w tym przypadku mogę sam (jako pracodawca) wprowadzić przestój ekonomiczny? W drugiej działają trzy organizacje zakładowe. Czy porozumienie dotyczące przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy powinienem zawrzeć z nimi wszystkimi?

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia ze stroną społeczną. Bez takiego porozumienia pracodawca nie ma jednostronnej możliwości wprowadzenia tych rozwiązań.
W przypadku zakładów pracy objętych działaniem związków zawodowych, porozumienie podpisują związki. Jeśli jest ich więcej niż jeden – związki reprezentatywne zrzeszające co najmniej 5 proc. pracowników. W razie ich braku – inne związki reprezentatywne. Jeżeli jest jeden związek, to porozumienie zawiera ta organizacja.

Jeżeli u pracodawcy nie działają związki, to porozumienie podpisuje specjalna reprezentacja pracowników wybrana w tym celu. Co do zasady powinny być to dwie osoby. Pracodawca nie może wskazać tych osób – wybory powinny być oparte na swobodzie zgłaszania kandydatów i demokratycznym głosowaniu.

Oczywiście może okazać się, że przeprowadzenie takich wyborów w obecnej sytuacji jest niemożliwe albo utrudnione. Wtedy uprawnienie do zawarcia porozumienia mają przedstawiciele wybrani przez pracowników do innych celów związanych z prawem pracy. Co istotne, takiej roli nie mogą pełnić reprezentacji wybrani wyłącznie do celów związanych wyborem instytucji finansowej PPK – nie jest to bowiem cel związany z prawem pracy.

 1. A jeśli to pracownik zrezygnuje z pracy lub z winy pracownika pracodawca rozwiąże z nim umowę po okresie otrzymanego wsparcia – jak wtedy WUP będzie podchodził do zapisu:

„Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące).?

– Powyższy zakaz dotyczy wyłącznie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma natomiast przeszkód, aby w tym okresie pracodawca zwolnił pracownika z jego winy, w tym dyscyplinarnie.

 1. Wśród swoich pracowników mamy także osoby należące do kategorii objętych szczególną ochroną (np. kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym). Czy im można w obecnej sytuacji pogorszyć warunki zatrudnienia?

Tak, pracodawca zawierając porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów prawa pracy, może także pogorszyć warunki zatrudnienia pracowników chronionych.

Kategoria PUP:

 1. Jeśli otrzymałam pomoc z ZUS i umarzam ZUS pracowników to nadal mogę zawnioskować o dofinansowanie do netto i PIT wynagrodzenia pracownika, spełniając wymogi spadku itd., ale jak w tej sytuacji wypełnić załącznik lista pracowników, który zakłada tylko dofinansowanie do pełnych wynagrodzeń (kwota brutto wynagrodzenia
  i kwoty ZUS)?

Na ten moment PUP przyznaje, że formularz nie jest przygotowany na taki wariant wsparcia, ponoć pojawi się inny formularz.

 1. Zatrudniam pięciu pracowników, mam obroty na poziomie 1 mln zł rocznie i prowadzę działalność od trzech lat – czy dostanę mikropożyczkę od państwa?

Tak. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przedsiębiorca może uzyskać od starosty jednorazową pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O udzielenie jej może ubiegać się przedsiębiorca, który spełni dwa kryteria:

– jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców (średniorocznie zatrudnia mniej niż 10 pracowników
i roczny obrót nie przekroczył 2 mln euro);

– prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

 1. Zatrudniam obecnie dziewięciu pracowników na pełny etat, bo na początku marca jednego zwolniłem. Czy ja również będę mógł uzyskać pożyczkę?

W celu ustalenia, czy określony podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, uwzględnia się średnioroczne zatrudnienie z dwóch ostatnich lat obrotowych. Jeżeli przynajmniej w jednym ze wspomnianych okresów przedsiębiorca średniorocznie zatrudniał mniej niż 10 pracowników, to może ubiegać się o pożyczkę. Liczy się to u przedsiębiorców z niewielkimi zmianami zatrudnienia w dużym uproszczeniu tak: sumujemy połowę pracowników na 1 stycznia i połowę pracowników na 31 stycznia, połowę pracowników na 1 lutego i połowę pracowników na 28/29 lutego i podobnie kolejne miesiące. Tak uzyskaną sumę dzielimy przez 12 i ten wynik to średnioroczne zatrudnienie pracowników. W tych wyliczeniach nie uwzględnia się jednak pracowników przebywających na: urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 1. Prowadzę działalność krócej niż rok. Za jaki okres będą uwzględniane zatrudnienie i obroty w firmie?

W takim przypadku przewidywany obrót firmy a także średnioroczne zatrudnienie, które są brane pod uwagę przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, określa się na podstawie danych za cały okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

 1. Jak należy ustalić wysokość obrotów gospodarczych których spadek badamy?

Zgodnie z przepisami „tarczy antykryzysowej” przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
  o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1,
  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów
z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 1. Od kiedy i gdzie mogę zgłosić się po pożyczkę?
  Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wraz
  z wnioskiem przedsiębiorca będzie składał oświadczenie o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przed uruchomieniem pożyczek dyrektorzy urzędów pracy będą zobowiązani każdorazowo zamieszczać ogłoszenia o naborze wniosków. Zalecane jest zatem bieżące śledzenie stron internetowych oraz kontakt
  z konkretnym urzędem.
 2. Jakie są podstawowe warunki umowy?
  Pożyczka będzie udzielana do kwoty 5 tys. zł z oprocentowaniem stałym. Jego wysokość w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, – obecnie wynosi 1,05 proc. Oprocentowanie pożyczki,
  w porównaniu z warunkami rynkowymi, jest zatem bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Dodatkowo zachętą może być możliwość umorzenia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki.
 3. W jakim terminie muszę oddać pożyczkę?
  Zasadniczo pożyczka będzie podlegała spłacie na warunkach wskazanych w treści umowy, lecz maksymalnie w okresie 12 miesięcy. Początek spłacania pożyczki będzie dopiero po trzech miesiącach od jej udzielenia. Projekt również przewiduje, że rząd może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczek, biorąc pod uwagę obecną sytuację wywołaną korona wirusem.
 4. Czy jest szansa, że nie będę musiał spłacać pożyczki?
  Należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami będą mogły zostać umorzone na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Ale tylko wówczas, jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył on stanu zatrudnienia
  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.
 5. Co będzie, jeśli nie spełnię warunków i zwolnię pracowników? Czy wtedy będę musiał płacić podwyższone oprocentowanie?

Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji w tym zakresie. Przedsiębiorca, który nie utrzyma stanu zatrudnienia na poziomie co najmniej odpowiadającym temu z 29 lutego 2020 r., będzie po prostu zobowiązany do spłaty udzielonej pożyczki wraz
z odsetkami na tym samym poziomie oprocentowania.

 1. Czy złożony wcześniej wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS uniemożliwia ubieganie się
  o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne?

Nie.  Zgodnie z informacją na stronie PUP Katowice: „przedsiębiorca, który skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne”.

Kategoria ZUS:

 1. Czy wspólnik spółki cywilnej może być zwolniony z ZUS razem ze swoimi pracownikami (do 9 pracowników ubezpieczonych)?

Nie, bo mowa jest o pracodawcy/płatniku składek – a tu płatnikiem jest spółka cywilna a nie sam przedsiębiorca który ją tworzy, on sam za siebie odprowadza ZUS więc może być zwolniony pod warunkiem zachowania limitu przychodu – 15.681 (tj. zwolnienie dla samozatrudnionych), to samo dotyczy wspólników spółki komandytowej, jawnej).

 1. Czy można upewnić się, że saldo zobowiązań wobec ZUS w III kwartale 2019 wynosiło 0 zł?

Tak. Są dwa sposoby: sprawdź czy nie wnioskowałeś o zaświadczenie o niezaleganiu, być może takie posiadasz, lub zaloguj się do systemu elektronicznego PUE.

 1. Czy jeśli przedsiębiorca źle oszacował wartość swoich przychodów i przekroczył limit 15.681 zł a nie zapłacił swoich składek ZUS w terminie, np. 10-tego kwietnia tylko zrobi to po terminie, np. 20’tego kwietnia, kiedy księgowa potwierdzi mu wysokość przychodu, traci coś?
  Prawo do zasiłku chorobowego, gdyż nie zapłacił składek w terminie. W takiej sytuacji powinien jak najszybciej opłacić zaległość wraz z odsetkami za zwłokę oraz złożyć do ZUS wniosek o przywrócenie terminu na zapłatę składki.
 2. Mam działalność gospodarczą i opłacam składki tylko za siebie. Nie osiągam wysokich przychodów (ok. 6 tys. zł miesięcznie), a w najbliższych miesiącach z pewnością nie wzrosną. Czy będę musiała składać wniosek
  o zwolnienie ze składek co miesiąc? Do kiedy muszę złożyć taki wniosek?
  Nie, wniosek składa się raz, maksymalnie może on dotyczyć (przynajmniej na razie) okresu od marca do maja 2020 r. ZUS ocenia przychód tylko raz – za pierwszy miesiąc, za który wnioskuje się o zwolnienie ze składek. To, że później przychód wzrósłby nawet ponad limit trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, nie ma już znaczenia. Termin składania wniosków o zwolnienia ze składek upływa 30 czerwca 2020 r. Warunek konieczny to także przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
 3. Jako przedsiębiorca spełniam formalne warunki do otrzymania i świadczenia postojowego, i zwolnienia ze składek. Czy mogę skorzystać z obu form pomocy?

Tak, osoby spełniające warunki mogą skorzystać z obu form pomocy.

Kategoria Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego:

 1. Mam małą firmę. Chciałbym uzyskać gwarancję BGK dla kredytu. Czy mam szasnę? Jakie muszę przy tym spełnić warunki/wymogi? Jaką maksymalnie gwarancję de minimis daje BGK?

Tak, jest na to szansa, przewidziany w art. 15zzzd specustawy program gwarancji de minimis w banku BGK już działa.
W praktyce bank oferuje tego typu gwarancje już od dłuższego czasu, a w związku z epidemią rozszerzono jedynie zakres pomocy, m.in. wzrósł udział procentowy gwarancji w kredycie i wydłużono okres kredytowania – z 24 do 39 miesięcy.
Z gwarancji BGK mogą korzystać wszystkie firmy z sektora mikro-,małych i średnich przedsiębiorstw – niezależnie od swej wielkości. Obecnie maksymalna kwota gwarancji de minimis to 3,5 mln zł. Podkreślam jednak, że BGK obejmuje zabezpieczeniem maksymalnie 80 proc., czyli pełną kwotę gwarancji można wykorzystać, ubiegając się o kredyt w kwocie ok. 4,4 mln zł.

Pewnym ograniczeniem jest jednak charakter tych gwarancji. Stanowią one pomoc publiczną de minimis, a zatem wliczają się do łącznego maksymalnego limitu takiej pomocy dla jednego przedsiębiorcy – nie może ona łącznie przekroczyć równowartości. Pamiętać jednak należy, że do limitu wliczamy nie wartość gwarancji, a korzyść wynikającą z jej udzielenia, czyli równowartość obniżki marży banku. Najważniejszym warunkiem, jaki spełniać muszą przedsiębiorcy ubiegający się
o gwarancję BGK, jest brak zaległości w US i ZUS na dzień 1 lutego 2020 r. Dodatkowe kryteria mogą jednak wynikać
z polityki banków, z którymi współpracuje BGK. Wiele bowiem zależy od sposobu wdrożenia gwarancji do oferty banków, które nie stosują w tym zakresie jednolitych zasad. Dlatego szczegóły programu każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić w swoim banku (nie wszystkie przystąpiły do programu). Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.

 1. Nasza spółka osiągnęła w ubiegłym roku stratę. Czy też ma szansę na uzyskanie gwarancji?
  Zasady przewidziane w art. 15zzzd nowelizacji specustawy o koronawirusie nie wprowadzają dodatkowych ograniczeń
  w tym zakresie. Dlatego zastosowanie znajdują dotychczas obowiązujące zasady. Pamiętać należy, że program gwarancji nie służy restrukturyzacji przedsiębiorstw, lecz powstał z myślą o wspieraniu ich rozwoju. Dlatego gwarancje nie są wystawiane do kredytów udzielonych firmom korzystającym z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację lub będących przedmiotem postępowania upadłościowego. Kluczowy wymóg w każdym przypadku stanowi posiadanie zdolności kredytowej, jednak już zasady jej oceny różnią się w zależności od banku. Z tego względu firmy notujące stratę
  w poprzednich latach mają utrudniony dostęp do gwarancji, choć ich uzyskanie nie jest całkowicie wykluczone. Również
  w tym przypadku wiele zależy od sposobu wdrożenia gwarancji do oferty banków i brak jest jednolitej praktyki. Dlatego szczegóły programu każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić w swoim banku.
 2. Zalegam ze spłatą należności do ZUS? Czy będę mógł skorzystać z poręczeń i gwarancji?

Niestety, taka sytuacja w praktyce przekreśla szanse na uzyskanie kredytu i gwarancji. W większości banków, które udzielają kredytów z gwarancjami BGK, zaległości publicznoprawne oznaczają brak zdolności kredytowej. Istotne jest jednak, że obecnie – na mocy art. 31zo ust. 1 i 2 specustawy – możliwe jest uzyskanie zwolnienia ze składek na ZUS za pracowników (jeżeli firma zatrudnia mniej niż 10 osób) lub od własnej działalności (przedsiębiorcy jednoosobowi) za okres od 1 marca do 31 maja, co nie jest uznawane za powstanie zaległości.

 1. Czy za udzielenie gwarancji BGK zapłacę jakąś prowizję?

Nie, BGK tymczasowo zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji, choć obowiązek taki nie wynika wprost
z nowych przepisów. Podkreślić jednak należy, że polityka BGK nie przekłada się bezpośrednio na ofertę banków. Wiele banków już dostosowało swe oferty, jednak przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy przezorny przedsiębiorca powinien upewnić się, czy bank, z którym współpracuje, nie obciąży go prowizją.

 1. Jaki jest maksymalny okres kredytu obrotowego objętego gwarancją BGK?

Maksymalny okres kredytu, jaki może obejmować gwarancja de minimis z BGK, został wydłużony z 24 do 39 miesięcy. Okres ten nie musi być tożsamy z okresem kredytowania. Możliwe jest objęcie gwarancją BGK umów kredytowych, które są już w toku. Możliwe jest także objęcie gwarancją tylko części ogólnego okresu obowiązywania umowy kredytu. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, decydujące znaczenie ma polityka konkretnego banku. W praktyce zdecydowana większość gwarancji do umów udzielana jest na okres zbieżny z okresem kredytowania lub nieznacznie krótszy.