Zadzwoń! 730 190 136

Drodzy  Przedsiębiorcy,

zapewne większość z was jest już po etapie poprawnego złożenia wniosków oferowanych w ramach pomocy z Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach Tarczy Finansowej PFR (subwencje). Dlatego też Ekspert AV Sp. z o.o. w zakresie doradztwa podatkowego przygotował dla was najważniejsze informację o skutkach podatkowych w ramach otrzymanej pomocy na podstawie Tarczy antykryzysowej COVID -19.

  1. Zwolnienie ze składek ZUS

Skorzystanie  z trzymiesięcznego zwolnienia przysługującego mu na podstawie art. 31zo ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa).

Przepis art. 31zo specustawy COVID-19 przewiduje możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zasadniczo, obliczając zaliczkę w maju (za kwiecień), przedsiębiorca mógłby odjąć składki ZUS zapłacone w kwietniu. Ale jeśli ich nie zapłaci (bo skorzysta ze zwolnienia), to ich nie odejmie – wynika z odpowiedzi resortu finansów.

MF argumentuje, że spec ustawa z 31 marca 2020 r. nie zmieniła ogólnej zasady. Mówi ona, że przy obliczaniu zaliczki na PIT od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców mogą być uwzględniane składki „zapłacone” w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

„Oznacza to, że przy obliczaniu zaliczki na PIT nie mogą być uwzględnione składki na ubezpieczenia społeczne, od opłacenia których podatnik został zwolniony” – tłumaczy MF

Wobec powyższego jeśli składki ZUS były rozliczane jako KUP to skorzystanie z trzymiesięcznego zwolnienia z ZUS powoduje, że niezapłacone składki ZUS nie mogą być kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej,
a składka zdrowotna nie może zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy – podkreśla Dorota Gaszka, Doradca Podatkowy AV Sp. z o.o.

Natomiast w sytuacji rozliczania składek ZUS od dochodu, w zeznaniu rocznym otrzymaną równowartość składek ZUS będziemy doliczać do przychodu.

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop i art. 23 ust. 1 pkt 55a updof jasno wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do ZUS składek  w części finansowanej przez płatnika składek. Regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie do składek na FP, Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP (art. 16 ust. 7d updop i art. 23 ust. 3d updof). Dotyczy to składek zarówno za pracowników, jak i zleceniobiorców czy członków RN.

Zatem składki „zatrzymane” przez przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku ich opłacania, na podstawie art. 31zo specustawy, w części przez nich finansowanej nie są kosztami uzyskania przychodów.

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami ZUS i MF:

1) wynagrodzenia naliczamy na dotychczasowych zasadach,

2) PIT i ZUS naliczamy od wynagrodzeń i potrącamy tak jak dotychczas,

3) do kosztów zaliczamy wynagrodzenie brutto minus składki ZUS (brak podstawy prawnej!, ale jest uzasadnienie logiczne),

4) składek finansowanych przez pracownika nie trzeba zwracać pracownikowi

5) w PIT-4R i PIT-11 wykazujemy wynagrodzenia tak, jak dotychczas,

6) decyzja odmowna ZUS spowoduje chaos.

Przykład

W dniu 30.03 wypłacono listę płac i ujęto ją brutto w kosztach podatkowych. Na początku kwietnia pracodawca złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. W którym momencie składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z wynagrodzenia pracownika przestaną być kosztem podatkowym? Jak zaksięgować następną listę płac (za kwiecień) jeśli wniosek został przyjęty w ZUS ale nie otrzymaliśmy decyzji o umorzeniu?

Niestety przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jak postąpić w przedmiotowej sytuacji. Uwzględniając, że dopóki ZUS nie wyda decyzji, płatnik ma zaległość ubezpieczeniową najbardziej logicznym byłoby uznanie, że pracodawca księguje w koszty całą listę płac, a następnie wyksięgowuje z kosztów składki w części objętej zwolnieniem. Zasadnym jest uznanie, że wyksięgowanie powinno nastąpić w miesiącu otrzymania decyzji ZUS.

Według MRPiPS, pracownik otrzyma wynagrodzenie, tak samo jak w miesiącach poprzednich, pomniejszone o składki ubezpieczeniowe i zaliczkę na PIT. Obliczana przez pracodawcę (płatnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy też – tak jak wcześniej – podlega pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika.

Zgodnie z art. 31zx specustawy: „Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Odpowiedź MF

W związku z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek określonych w art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodu takiego nie generuje bowiem mające umocowanie ustawowe zwolnienie z obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Prawo do zwolnienia ma charakter ogólny i przysługuje wszystkim podmiotom spełniającym warunki do zwolnienia określone w przepisach prawa. Uzyskanie prawa do zwolnienia będzie zatem neutralne podatkowo.

  1. Postojowe – postojowe bez podatku

Tzw. postojowe to bezzwrotna pomoc z ZUS dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przysługuje, jeśli z powodu pandemii doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą firmę, zleceniodawcę lub zamawiającego. Od tej pomocy nie trzeba płacić podatku dochodowego z tego świadczenia będzie można skorzystać trzykrotnie – podaje Specjalista AV Sp. z o.o.

  1. Pożyczki

Pożyczka na firmowe potrzeby przysługuje każdemu mikroprzedsiębiorcy. Czyli firmie zatrudniającej maksymalnie dziewięć osób, także jednoosobowej, która ma obrót do 2 mln zł rocznie, płacącej PIT albo CIT. Nie musi spełniać żadnych warunków związanych z panującą epidemią, wykazywać spadku przychodów czy pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej. Wystarczy, że przedsiębiorca prowadził działalność przed 1 marca 2020 r. i złoży wniosek do urzędu pracy. Pożyczka do 5 tys. zł wypłacana jest ze środków Funduszu Pracy.

Umorzenie pożyczki nie powoduje powstania przychodu u przedsiębiorcy, wynika z tarczy antykryzysowej.

Pożyczka zostanie umorzona, jeśli przedsiębiorca przez trzy miesiące od jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą.

Wydatki sfinansowane z pożyczki co do zasady są kosztem uzyskania przychodów. Katalog wydatków niestanowiących kosztów nie wymienia wydatków sfinansowanych umorzoną pożyczką – podkreślił resort finansów.

Korzystne dla przedsiębiorców stanowisko potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa. – Nie ma ograniczeń w rozliczaniu takich wydatków w kosztach – zapewniają konsultanci z KIS.

  1. Subwencje z PFR

Kwoty otrzymane z PFR w ramach subwencji na mocy przepisów tarczy antykryzysowej stanowią opodatkowane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, za wyjątkiem kwoty wykorzystanej na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Z braku przepisu wyłączającego taką możliwość – sfinansowane za ich pomocą wydatki mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów –
Skoro kwota subwencji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, jej umorzenie nie skutkuje powstaniem przychodu po raz kolejny. Natomiast w związku ze zwrotem subwencji lub jej części podatnicy będą według mnie uprawnieni do zmniejszania podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych przychodów – mówi Ekspert AV Sp. z o.o.

Wskazanych skutków w żadnym razie nie należy traktować jako ostatecznych. W każdej bowiem chwili Minister Finansów może zaniechać poboru podatku od przychodów z subwencji, o których mowa. W grę wchodzi również dodanie przepisów zwalniających te przychody od podatku czy też po prostu traktowanie przez organy podatkowe kwot subwencji jako niestanowiących przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na dzień 08.05.2020 brak przepisów zwalniających z przychodu otrzymanych subwencji.

 

Treść stanowi informację dla przedsiębiorców o skutkach podatkowych i została przygotowana przez Dorotę Gaszkę – Eksperta AV Sp. z o.o. w zakresie Doradztwa Podatkowego.

Dorota Gaszka – Doradca Podatkowy nr wpisu 11103
Specjalizacja: podatek od towarów i usług VAT, procedury podatkowe, postępowania sądowe, szkolenia w zakresie prawa podatkowego.