Zadzwoń! 730 190 136

Nowelizacja tarczy antykryzysowej zmienia zasady przyznawania świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych pożyczek dla firm. Z obu tych form pomocy skorzysta więcej osób niż dotychczas.

W piątek Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tarczy antykryzysowej. Od 16 maja obowiązują zatem nowe zasady udzielania pomocy finansowej polskim przedsiębiorcom.

Przypomnijmy, że jest to już trzecia wersja tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które umożliwią większej liczbie przedsiębiorców skorzystanie m.in. ze świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych pożyczek udzielanych z środków Funduszu Pracy.

Świadczenie postojowe na nowych zasadach

Przypomnijmy, że już druga wersja tarczy antykryzysowej wprowadziła istotne zmiany w zasadach przyznawania zasiłku postojowego. Poprzednia nowelizacja zniosła bowiem limit przychodów uprawniający do wnioskowania o świadczenie postojowe.

Przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia, umożliwiły przedsiębiorcom pobieranie świadczenia, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Należało wówczas spełnić jedynie dwa pozostałe warunki:

 • spadek przychodów o przynajmniej 15% oraz
 • działalność gospodarcza prowadzona przed dniem 1 lutego 2020 r.

Najnowsza nowelizacja tarczy w praktyce znosi i ten ostatni warunek. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, data 
“1 lutego 2020 roku” zostaje zastąpiona datą “1 kwietnia 2020 roku”. W praktyce oznacza to więc, iż świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie będą mogły uzyskać również te osoby, które działalność gospodarczą założyły pod koniec marca, a więc de facto już po ogłoszeniu stanu epidemii.

Bezzwrotna pożyczka też ze zmianami

Rozszerzenie kręgu uprawnionych przedsiębiorców nastąpiło również w przypadku bezzwrotnej pożyczki w wysokości
5 tys. zł.

Przypomnijmy, że w przypadku tej formy pomocy, wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej był jedynym warunkiem, jaki musiał spełnić wnioskujący o pożyczkę mikroprzedsiębiorca. I również w tym przypadku zasady przyznawania ulegną liberalizacji.

Dotychczasowa data graniczna, tj. “1 marca 2020 roku”, w nowych przepisach została zastąpiona datą “1 kwietnia 2020 roku”. Podobnie zatem jak w przypadku świadczenia postojowego, także bezzwrotne pożyczki udzielane będą również tym osobom, które prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęły już w czasie epidemii.

Weszły także w życie nowe zasady wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa. Oprócz limitu przychodowego wprowadzony zostaje również limit dochodowy. Limit ten liczony będzie jednak inaczej niż wcześniej zapowiadano.

Ulga na start a zwolnienie z ZUS w ramach tarczy

Pierwszą zmianą, jaką wprowadza nowa ustawa, jest objęcie zwolnieniem ze składek ZUS również osób korzystających
z tzw. ulgi na start.

Dotychczasowa treść przepisów tarczy antykryzysowej powodowała, iż osoby korzystające z 6-miesięcznego zwolnienia
w ramach ulgi na start, nie zostały objęte zwolnieniem w ramach pomocy antykryzysowej. Osoby takie zobowiązane były zatem do kontynuowania opłacania pełnej składki zdrowotnej.

Najnowsza nowelizacja tarczy antykryzysowej zmienia ten stan rzeczy. Nowe przepisy zwalniają bowiem z opłacania składki zdrowotnej również osoby korzystające z ulgi na start.

Limit przychodowy i limit dochodowy

Przypomnijmy, że obowiązujące od początku kwietnia przepisy, w odniesieniu do osób samozatrudnionych uzależniały uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS od spełnienia kryterium przychodowego. Zgodnie z tym kryterium, przedsiębiorca niezatrudniający żadnych pracowników, mógł skorzystać ze zwolnienia z ZUS jedynie wówczas, gdy jego przychody, osiągnięte w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem, nie przekroczyły kwoty 15 681 zł.

Celem najnowszej nowelizacji tarczy antykryzysowej (tarczy 3.0) było poszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia składkowego. Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniem z ZUS zostali zatem objęci również Ci samozatrudnieni, których przychody przekraczają kwotę 15 681 zł. W przypadku takich osób, spełniony musi zostać jednak również dodatkowy warunek. Zwolnienie z ZUS przysługiwać będzie bowiem tylko wtedy, gdy miesięczny dochód przedsiębiorcy nie przekracza 7 tys. zł.

Pierwotna wersja przepisów zakładała jednak, że limit dochodowy w wysokości 7 tys. zł nie będzie się odnosił – jak ma to miejsce w przypadku limitu przychodowego – do pierwszego miesiąca objętego wnioskiem, lecz zawsze do dochodu uzyskanego w miesiącu lutym 2020 roku.

Poprawki wprowadzone do ustawy zmieniły treść tego przepisu. Zgodnie z uchwaloną wersją ustawy, na potrzeby limitu dochodowego ostatecznie uwzględniany będzie dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Będzie to więc ten sam miesiąc, dla którego liczymy limit przychodowy.

Zgodnie zatem z nowymi przepisami, przedsiębiorca uzyska prawo do zwolnienia ze składek ZUS w przypadku, gdy:

 • jego przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681 zł albo gdy
 • jego przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, przekroczył kwotę 15 681 zł, a jego dochód
  w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczył kwoty 7000 zł.

  Co istotne, osoby które uzyskają prawo do zwolnienia na podstawie nowych przepisów, zostaną zwolnione ze składek ZUS jedynie za dwa miesiące, tj. za kwiecień i maj 2020 roku. Osoby takie nie będą mogły zatem wnioskować o zwolnienie składkowe za miesiąc marzec.

  Osoby, które spełniają warunki do uzyskania zwolnienia na nowych zasadach, powinny złożyć nowy wniosek
  o zwolnienie ze składek ZUS. Nowy wniosek RDZ został już opublikowany przez ZUS i dostępny jest tutaj:
  WNIOSEK o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.

Źródło: https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-nowe-zasady-zwolnienia-ze-skladek-zus.htm