Zadzwoń! 730 190 136

Ruszyły kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z rocznego planu kontroli sektorowych UODO na 2019 rok wynika, że sporo w tym zakresie będzie się działo. Jak informuje UODO, plan kontroli sektorowych został ustalony na podstawie zgłoszonych sygnałów i skarg związanych z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych.

Kto może spodziewać się kontroli?

Roczny plan kontroli sektorowych zakłada weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych w pierwszej kolejności w takich podmiotach jak:

Sektor publiczny: w tym m.in. miejski monitoring wizualny, udostępnione dane w Biuletynie Informacji Publicznej, system identyfikacji i monitoringu odpadów, czy też rejestry prowadzone przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Sektor prywatny: tutaj kontroli mogą się spodziewać firmy zajmujące się telemarketingiem, brokerzy danych osobowych, sektor bankowy i ubezpieczeniowy.

Sektor organów ścigania i sądów: kontrole obejmować będą takie instytucje jak Policja, Straż Graniczna, Areszty Śledcze, czy też systemy SIS/VIS.

Sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa: w tym szkoły i placówki oświatowe, pracodawcy zajmujące się procesami związany z rekrutacją, oraz podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. W tych ostatnich UODO skontroluje poprawność przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianą dokumentacją medyczną pacjentów.

Kontrolą objęte będą również podmioty, wobec których zostały wniesione skargi i zgłoszenia w związku z naruszeniem obowiązujących zasad.

Kto może dokonać kontroli zgodności z RODO?

Postępowanie kontrolne zgodności z RODO może zostać przeprowadzone w sposób niezapowiedziany przez pracownika urzędu działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu- mówi Wojciech Górecki specjalista ds. ochrony danych osobowych w AV Sp. z o.o.

Kontrolujący będzie dysponował legitymacją służbową, oraz imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli w danym podmiocie- dodaje.

Jakie uprawnienia posiada kontrolujący?

Kontrolujący ma prawo do wstępu do budynku, lokalu, lub pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz wglądu do wszelkiej dokumentacji , zgodnie z planem kontroli. Kontrolujący dokonuje oględzin wszelkich elementów związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi. W sprawach tego wymagających, może zażądać wyjaśnień ustnych bądź pisemnych, lub zlecić sporządzenie ekspertyzy. Z kontroli sporządzany jest protokół kontrolny, który po podpisaniu przez kontrolującego, przekazywany jest do podpisu kontrolowanemu. Kontrolowanemu przysługuje możliwość wniesienia w terminie 7 dni wszelkich zastrzeżeń w związku z treścią protokołu.

Co grozi za naruszenie postanowień RODO?

W związku z naruszeniem przepisów, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowym będzie mógł nałożyć sankcje. W ramach narzędzi naprawczych może udzielić administratorowi bądź podmiotowi upomnienia lub ostrzeżenia, wprowadzić zakaz przetwarzania danych, bądź czasowego jego ograniczenia, cofnięcia certyfikacji bądź też wprowadzić inne narzędzia naprawcze.

Sankcje finansowe w stosunku do naruszających przepisy są znaczne i sięgają maksymalnej wysokości 20 000 000 EUR, lub w przypadku przedsiębiorstw wartości do wysokości 4% rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.- przestrzega Wojciech Górecki- specjalista ds. ochrony danych osobowych w AV Sp. z o.o.
Jeżeli jeszcze nie przygotowałeś się do zmian w ochronie danych osobowych, zrób to jak najszybciej!

Masz pytania? Zadzwoń pod numer 730 190 136 lub napisz biuro@av-biurorachunkowe.pl