Zadzwoń! 730 190 136

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych na rynku pracy: Przeszkolony – Doświadczony – Zatrudniony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby Młode Na Rynku Pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, firma Av Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o ofertę cenową na wynajem sali na usługi doradcze.

Sala na usługi doradcze – na min. 2 osoby – (proszę o podanie ceny za godzinę lekcyjną kosztu wynajmu sali szkoleniowej i komputerowej)

Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: najniższa cena.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest:
Monika Czubak e-mail: m.czubak @av-biurorachunkowe.pl, tel. 501 433 263

Data i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: AV Sp. z o.o. ul. Wiejska 10, 44-200 Rybnik lub lub e-mail: m.czubak @av-biurorachunkowe.pl z dopiskiem „Oferta na wynajem sali doradczej” w terminie do 30.06.2017 do godz. 15.00

Formularz oferty do pobrania – formularz oferty