Zadzwoń! 730 190 136

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie szereg zmian do ustawy o VAT, wynikających z uchwalonej ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZMIANY W ODLICZANIU VAT OD PALIWA

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczania 50% VAT-u z wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Od tego dnia przestanie obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od ww. wydatków.

ULGA NA ZŁE DŁUGI

Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują możliwości skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Należy jednak podkreślić, że dłużnik w takiej sytuacji ma obowiązek dokonania korekty.

Zasada ta ulegnie od 1 lipca 2015 r. zmianie, bowiem w przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.

Ustawodawca odstąpił także od warunku dotyczącego braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika (wierzyciela) w przypadku istnienia pomiędzy nim a dłużnikiem powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikających ze stosunku pracy. Istnienie tych powiązań nie będzie już zatem – od 1 lipca 2015 r. – stanowiło przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi.

TOWARY OBJĘTE MECHANIZMEM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

Nowelizacja zmodyfikowała brzmienie załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego katalog towarów, wobec których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT.

Odwrotnym obciążeniem zostaną objęte m.in. następujące towary:

  • towary z kategorii stali, zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0, 24.42.11.0, 24.43.11.0, 24.43.12.0 t.j. nieobrobione plastycznie aluminium, ołów, cynk, cyna
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itd. oraz konsole do gier wideo.

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów będzie podatnik VAT czynny. Zmiana ta wyłącza zatem z tego mechanizmu dostawy towarów realizowane na rzecz podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. W danej sytuacji sprzedawca towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia będzie zobowiązany wystawić fakturę ze stawką 23% i wykazać oraz zapłacić ten podatek. Transakcja ta będzie podatkowo identyczna ze sprzedażą towarów z załącznika nr 11 na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE W OBROCIE KRAJOWYM

Oprócz powyższych zmian wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w ww. załączniku zobowiązani są do składania informacji podsumowujących, zawierających zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca (nowy art. 100a ust. 1 ustawy o VAT). Informacje te mają być składane za okresy rozliczeniowe, w których powstanie obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika pozostałych deklaracji podatkowych.